Povinné informácie

Povinné informácie

Povinné informácie pre klientov spoločnosti IHF Consulting, s.r.o., ako Samostatný finančný agent (ďalej len „spoločnosť“) podľa

 • Zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon)
 1. Spoločnosť: IHF Consulting s.r.o. (je právnická osoba), ul.Alberta Mamateja 2/13, 036 01 Martin, IČO: 44286252, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel : Sro, Vložka číslo:  49934/L.

Číslo povolenia na sprostredkovanie poistenia: Národná banka Slovenska OPK-13936/2008-PLP,reg.číslo:
SFA 083155. V podregistri, ako samostatný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, v podregistri ako samostatný finančný agent v sektore prijímania vkladov, v podregistri ako samostatný finančný agent v sektore poskytovania úverov,  Zákon 186/2009 Z.z.  §13 odst. 1,2,4. Overenie registrácie spoločnosti je možné na https://regfap.nbs.sk/search.php
Spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie na základe zmluvy s viacerými inštitúciami. Tieto zmluvy majú nevýhradnú povahu. Obchodné mená a adresy týchto inštitúcii sú uvedené nižšie v texte a na internetovej  stránke www.ihf.sk , a na žiadosť klienta spoločnosti môže poskytnúť klientovi obchodné mená týchto inštitúcii aj písomne alebo elektronickou poštou.

 1. Predmetom činnosti spoločností je podľa Obchodného registra SR:

organizačné, ekonomické a podnikateľské poradenstvo 

organizovanie kurzov, školení, seminárov 

reklamné a marketingové služby 

mimoškolské vzdelávanie a mimoškolská výchova 

sprostredkovanie v oblasti obchodu 

maloobchod a veľkoobchod 

samostatný finančný agent v sektoroch poistenia alebo zaistenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov 

 1. Náklady na finančné sprostredkovanie a na finančné poradenstvo Zákon 186/2009 Z.z. ( ďalej len „zákon“) § 32. (1) Finančný agent môže v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania prijímať od klienta len také peňažné plnenie alebo také nepeňažné plnenie, o ktorého existencii, podmienkach prijatia a výške bol klient pred vykonávaním finančného sprostredkovania informovaný. V súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania nesmie finančný agent poskytovať klientovi alebo potenciálnemu klientovi žiadne výhody finančnej povahy, hmotnej povahy alebo nehmotnej povahy. Za takéto výhody sa nepovažuje poskytnutie drobných reklamných predmetov.

(2) Pred vykonávaním finančného sprostredkovania musí byť klient jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný o existencii akéhokoľvek peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia, ktoré prijíma finančný agent za finančné sprostredkovanie od inej osoby, ako je klient.

(3) Na základe požiadavky klienta musí byť klient jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný aj o výške peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia podľa odseku 2. O tejto možnosti musí finančný agent písomne informovať klienta pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

(4) V sektore poistenia alebo zaistenia sa pri uzavieraní zmlúv životného poistenia za splnenie povinnosti podľa odseku 3 považuje informovanie klienta o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie pri jednotlivých odvetviach životného poistenia podľa osobitného predpisu.

(5) Prijatie akéhokoľvek peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia nesmie brániť povinnosti finančného agenta konať v záujme klienta.

(6) Finančný poradca nesmie v súvislosti s vykonávaním finančného poradenstva prijímať akékoľvek peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie, s výnimkou plnenia od klienta.

4.Ponúkaná finančná služba, t. j. sprostredkovanie neživotného poistenia, nie je spojená so žiadnymi nástrojmi zahŕňajúcimi riziká súvisiacimi s činnosťami, ktoré sa majú vykonať, alebo ktorých cena je závislá od zmien na finančných trhoch, na ktoré dodávateľ nemá vplyv.

 1. Prostredníctvom dodávateľa finančnej služby nie sú vyberané žiadne dane ani žiadne iné poplatky. 33 bod (3) odst a),b)
 1. Informácie o produktoch, obchodné podmienky a zmluvné dojednania, ako aj výška poistného jednotlivých poisťovní sú poskytnuté  z interných zdrojov jednotlivých poisťovní a to buď doručených príslušnou poisťovňou písomne alebo e-mailom. Informácie môžu byť získané aj z oficiálnej internetovej stránky príslušnej poisťovne. Poskytnuté údaje majú platnosť 30 dní od obdržania danej informácie, a to za predpokladu, že žiadna z poisťovní – partnerov spoločnosti, nepristúpi k zmene svojich všeobecných poistných alebo iných zmluvných obchodných podmienok v tomto časovom rozmedzí.
 1. Klient platí poistné v prospech účtu konkrétnej poisťovne. Konkrétne platobné podmienky sú uvedené v poistnej zmluve a všeobecných poistných podmienkach konkrétnej poisťovne a môžu sa líšiť v závislosti od frekvencie platenia poistného, priznávaných výhod, zliav a bonusov, spôsobu platenia poistného alebo iných faktorov určených danou poisťovňou. Tieto informácie sú súčasťou poistnej zmluvy, poistných podmienok či iných zmluvných dojednaní príslušnej poisťovne, zasielaných klientovi spolu s poistnou zmluvou.
 1. Finančný agent neúčtuje klientom žiadne dodatočné poplatky či náklady, spojené s finančným sprostredkovaním.
 1. Klient má právo odstúpiť od uzatvorenej poistnej zmluvy podľa poistných podmienok danej poisťovne, u ktorej si dojednáva príslušné poistenie. Tieto informácie sú súčasťou všeobecných poistných podmienok danej poisťovne, zasielaných klientovi s poistnou zmluvou.
 1. Podľa ustanovenia § 800 Občianskeho zákonníka klient má možnosť vypovedať poistnú zmluvu neživotného poistenia, a to do dvoch mesiacov po uzavretí zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná; jej uplynutím poistenie zanikne. V takomto prípade je klient povinný zaplatiť poistné za obdobie platnosti poistnej zmluvy do doby zániku poistnej zmluvy.

V prípade poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom poistenie zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty. Ak poistenie zodpovednosti zanikne počas poistného obdobia pre neplatenie poistného, osoba, ktorá má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa § 3 tohto zákona,  nie je povinná uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším poisťovateľom.

 1. Podľa § 5 zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre oblasť životného poistenia a doplnkového dôchodkového sporenia, klient má právo odstúpiť od zmluvy životného poistenia do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy bol klient informovaný o uzatvorení zmluvy životného poistenia na diaľku.
 1. V prípade výpovede poistenia je klient povinný informovať príslušnú poisťovňu, s ktorou uzatvoril poistnú zmluvu prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia finančného agenta, a to písomnou formou výpovede poistnej zmluvy, a odoslať takúto písomnú výpoveď na adresu ústredia príslušnej poisťovne, uvedenej v poistných podmienkach danej poisťovne.
 1. Poistné zmluvy, dojednávané a uzatvárané prostredníctvom finančného sprostredkovateľa, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, pokiaľ poistné podmienky príslušnej poisťovne nestanovujú odlišne. Uzatvorením poistnej zmluvy je klient povinný dodržiavať a riadiť sa príslušnými poisťovacími a obchodnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami, ako aj zákonmi Slovenskej republiky, ktoré sa vzťahujú k uzatvorenému poisteniu. Klient berie na vedomie, že nedodržanie vyššie uvedených podmienok môže mať za následok zrušenie poistnej zmluvy, finančné sankcie, poprípade trestnoprávny postih.

Poistná zmluva, ktorú klient uzatvára, predstavuje najmä záväzok poisťovne uhradiť vzniknutú škodu, v prípade, ak táto nastane v zmysle poistnej zmluvy a záväzok klienta platiť za dojednané poistenie poistné. Najdôležitejšími časťami poistnej zmluvy sú predmet poistenia, teda skonkretizovanie veci, osoby, udalosti či iného faktu, ktorého sa poistenie týka, výška poistnej sumy, ktorá určuje, aké maximálne finančné odškodné poisťovňa v prípade vzniku škody vyplatí, a poistné, teda cena ktorú klient za poistenie zaplatí. V zmysle zákona je klient povinný poskytnúť poisťovni aj finančnému sprostredkovateľovi všetky informácie, ktoré sú k uzatvoreniu zmluvy potrebné.

 1. Spoločnosť komunikuje a oznamuje všeobecné poistné podmienky a iné zmluvné podmienky a informácie podľa zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vždy v slovenskom jazyku.
 1. Spoločnosť nemá žiadnu účasť na základnom imaní poisťovní alebo na hlasovacích právach v poisťovniach, s ktorými má uzavreté zmluvy o obchodnom zastúpení, o finančnom sprostredkovaní alebo mandátne zmluvy.
 1. Žiadna z poisťovní, s ktorou má spoločnosť uzatvorenú zmluvu o obchodnom zastúpení, o finančnom sprostredkovaní alebo mandátnu zmluvu, nemá žiadnu účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach u povinných subjektoch.
 1. Postup pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania finančným agentom a osobitné predpisy upravujúce mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich zo sprostredkovania poistenia: klient finančného agenta môže podať sťažnosť na výkon činnosti finančného agenta písomne na adresu A. Mamateja 2/13, 036 01 Martin, poprípade na adresu prevádzky:  Vajanského námestie 2, 036 01 Martin, alebo mailom na staznosti@ihf.sk Finančný agent  je povinný začať riešiť príslušnú sťažnosť do 15 dní od doručenia a o výsledku šetrenia informovať klienta písomne alebo mailom do 30 dní od doručenia.

V prípade nespokojnosti s riešením sťažnosti môže klient podať sťažnosť Národnej banke Slovenska, na adrese Národná Banka Slovenska, podateľňa ústredia NBS v Bratislave, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1.

Spor medzi klientom a finančným agentom je takisto možné riešiť rozhodcovským konaním v zmysle zákona č. 244/2002 o rozhodcovskom konaní. V tomto prípade musí klient po vzájomnej dohode so finančným agentom uzatvoriť rozhodcovskú zmluvu v zmysle vyššie uvedeného zákona.

 1. Pred uzatvorením poistnej zmluvy s finančným agentom, alebo podriadeným finančným agentom so zmluvným vzťahom so spoločnosťou IHF Consulting, s.r.o. zaznamenáva požiadavky a potreby klienta, súvisiace s dojednávaným poistením a dôvody, na ktorých základe sprostredkovateľ poistenia poskytuje svoje odporúčanie pre výber poistného produkt, a to v písomnej podobe, alebo prostredníctvom e-mailu.
 1. Sprostredkovateľ je oprávnený ponúkať služby poisťovní s nevýhradnou zmluvou:
  1. AEGON poisťovňa, a. s., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava
  2. AGRA poisťovňa a.s., Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
  3. Allianz poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
  4. AXA poisťovňa, a. s., Kolárska 6, 811 06 Bratislava
  5. AXA assistance, sídlo Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, poštová adresa – Zámocká 30, 811 07 Bratislava
  6. ČSOB poisťovňa, a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
  7. Európska cestovná poisťovňa a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava
  8. Generali poisťovňa, odštepný závod Genertel, Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava
  9. Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
  10. Groupama poisťovňa a.s., Miletičova 21, 821 08 Bratislava
  11. Komunálna poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
  12. Kooperativa poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
  13. Novis poisťovňa a.s., Nám. Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava
  14. Colonnade Insurance S.A., Štúrova 27, 042 80 Košice
  15. Union poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
  16. UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava
  17. Wüstenrot poisťovňa, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava
 1. Sprostredkovateľ je oprávnený ponúkať služby bankových inštitúcii:
  1. ČSOB a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava
  2. ČSOB stavebná sporiteľňa, Radlinského 10, 813 23 Bratislava
  3. UniCredit Bank a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
 1. Sprostredkovateľ je oprávnený ponúkať služby bankových inštitúcii s výhradnou zmluvou:
  1. AXA DDS a.s., Kolárska 6, 811 06 Bratislava
 1. Ponúkané produkty:
  1. Poistenie bytu a domu
  2. Poistenie podnikateľov
  3. Poistenie domácností
  4. Cestovné poistenie
  5. Životné poistenie
  6. Stavebné sporenie
  7. Rizikové úrazové poistenie
  8. Sporiaci účet
  9. Havarijné poistenie
  10. Úver
  11. Povinné zmluvné poistenie vozidiel
  12. Zodpovednosť z výkonu povolania
  13. Poistenie nákladov Horskej záchrannej služby
  14. Úrazové poistenie sedadiel v aute